යාපනය දිසාව ව්‍යාපාරික හමුව

“යාපනය දිසාව ව්‍යාපාරික හමුව” ගරු මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වියානි ගුණතිලක මහතාගේ සහ පොලිස්පතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2024.03.16 වන දින සවස යාපනය මූලස්ථාන පොලිසියේදී පැවැත්වීය.

එම ප්‍රදේශයේ සෑම ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයක්ම නියෝජන කරනු ලබන ව්‍යාපාරිකයින් රැසක් මෙම හමුවට සහභාගී වූ අතර එහිදී ඔවුන් තම ව්‍යාපාර සිදුකරගෙන යාමේදී මුහුනපෑමට සිදුවන ගැටළු පිළිබඳවත් අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධවත් සෘජුව ගරු අමාත්‍යතුමන් හා පොලිස්පතිතුමන් වෙත කරුණු දැක්වීය.

ගරු අමාත්‍යතුමා සහ පොලිස්පතිතුමා විසින් ඇතැම් ගැටළු සඳහා එම අවස්ථාවේදීම විසදුම් ලබාදුන් අතර අනෙකුත් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා කඩිනමින් විසදුම් ලබාදෙන බව ප්‍රකාශ කරන ලදී.