2024 වෙසක් පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය නිමිත්තෙන් රට පුරා පොලිස් ස්ථාන විසින් පැවැත්වූ දන්සල් කිහිපයක්