ක්‍රියා පරිපාටි සහ පනත්

  • කළමනාකාර සහකාර තාක්ෂණ නොවන (II) සේවා ගණය සඳහා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය
  • පොලිස් ආඥාපනත
  • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය පොලිස්පති චක්‍රලේඛ – 2735/2022 (II)
  • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය පොලිස්පති චක්‍රලේඛ – 2735/2022 (I)
  • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය